Súťaž

dominika - veľ. 34-36.jpg

Pravidlá súťaže na facebookovej stránke „Svadobný salón Wedding

Elegance“ a na instagramovom profile
@svadobnysalonweddingelegance!

 

 

1. Organizátor súťaže je:
Wedding Elegance s.r.o. 
Hrobákova 1637/9 
851 02 Bratislava 
IČO:  50468090 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. 113738/B
2. Trvanie súťaže: od 15.6.2020 (pondelok) 7:00 do 21.6.2020 (nedeľa) 23:59
3. Podmienky účasti:
- Do súťaže budú zaradené osoby s vytvoreným profilom na sociálnej sieti
facebook alebo instagram, ktoré sú staršie ako 18 rokov a ktoré v čase trvania
súťaže pod súťažný príspevok pridajú svoj komentár s odpoveďou na položenú
otázku: „Kto alebo čo určite nesmie chýbať na Vašej svadbe?“
- Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci
4. Súťaž bude mať 2 výhercov (1x výherca z komentárov na facebooku a 1x
z komentárov na instagrame)
5. Výhercov vyžrebuje zástupca usporiadateľa v pondelok 22.6.2020 po 14:30 a ich
mená zverejní na svojej facebookovej stránke a vrámci instagramového profilu
6. Hlavnou cenou v súťaži sú 2 poukážky, každá v hodnote 100 €
7. Výhry budú zaslané prostredníctvom mailu.
8. S osobnými údajmi súťažiacich poskytnutými v súťažnom komentári bude naložené
v zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov
9. Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži
spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom
inak spojená.
10. Na výhry neexistuje právny nárok, nedajú sa vymeniť za peňažnú hotovosť ani použiť
na už existujúce zmluvy o prenájme šiat.
V Bratislave, dňa 14.6.2020


späť na Novinky